ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

   ΕΝΟΤΗΤΑ Α


   ΕΝΟΤΗΤΑ B

   ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

    

     -Προτάσεις Διπλωματικών

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση» διαμορφώνει ένα πεδίο συζήτησης και διεπιστημονικής επεξεργασίας σύγχρονων θεμάτων σχετικά με τη μάθηση και τη διδασκαλία στην ψηφιακή εποχή.

Παράλληλα με τη θεωρητική και κριτική εκπαίδευση, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ενθαρρύνεται η εμπλοκή των φοιτητών/-ριών σε πρακτική εργαστηριακή δουλειά για τη δημιουργία μαθησιακών μέσων με τη χρήση των νέων τεχνολογιών (εκπαιδευτικό λογισμικό, οπτικοακουστικά προϊόντα, πολυμεσικές εφαρμογές) και υποστηρίζει τη συνεργασία και την από κοινού δημιουργική εργασία.

Το Πρόγραμμα Σπουδών  διαρθρώνεται σε δύο ενότητες: Την Ενότητα Α΄ με τίτλο: Πολιτισμικές και Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις και Εφαρμογές και την Ενότητα Β΄ με τίτλο: Τεχνολογικές και Πολυμεσικές Προσεγγίσεις και Εφαρμογές